ALGEMENE VOORWAARDEN MIEKE RIJNBOUT WERKEN AAN WERK

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Mieke Rijnbout Werken aan werk: Gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mieke Rijnbout Werken aan werk en de
 2. Opdrachtgever waarop Mieke Rijnbout Werken aan werk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mieke Rijnbout Werken aan werk, voor de uitvoering waarvan door Mieke Rijnbout Werken aan werk derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij in de overeenkomst tussen Mieke Rijnbout Werken aan werk en de Opdrachtgever anders bepaald.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mieke Rijnbout Werken aan werk en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Mieke Rijnbout Werken aan werk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mieke Rijnbout Werken aan werk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Mieke Rijnbout Werken aan werk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Mieke Rijnbout Werken aan werk kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, buitengewone verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
Waar de Opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn de vermelde prijzen normaal gesproken exclusief BTW: de regeling inzake de kosten is gelijk aan die bij natuurlijke personen.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Mieke Rijnbout Werken aan werk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mieke Rijnbout Werken aan werk anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mieke Rijnbout Werken aan werk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Tarieven

 1. Aan het begin van de opdracht bepaalt Mieke Rijnbout Werken aan werk het van toepassing zijnde tarief voor de betreffende opdracht en vermeldt deze in de offerte. Tevens wordt een omschrijving van de werkzaamheden in de offerte vastgelegd. Na ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever zal de Mieke Rijnbout Werken aan werk haar werkzaamheden aanvangen.
 2. Kleine wijzigingen in de werkzaamheden ten opzichte van de oorspronkelijk omschreven werkzaamheden worden in onderling overleg overeengekomen en hoeven niet schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Voor herhaalde opdrachten brengt Mieke Rijnbout Werken aan werk niet steeds een offerte uit. Het tarief wordt voor opvolgende opdrachten bekend verondersteld en gelijk aan de initiële offerte. Afwijkingen c.q. wijzigingen in het tarief zal Mieke Rijnbout Werken aan werk via emailbericht aan de Opdrachtgever kenbaar maken.

Artikel 4. Facturering

 1. Mieke Rijnbout Werken aan werk heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Mieke Rijnbout Werken aan werk. Het vóór aanvang van de werkzaamheden te ontvangen voorschot bedraagt 50% van de te verwachten omzet of aangegane verplichting, mits dit in de offerte is vermeld.
 2. Het honorarium van Mieke Rijnbout Werken aan werk wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Mieke Rijnbout Werken aan werk en de Opdrachtgever wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd, onverminderd het bepaalde in artikel 3. lid 3 van onderhavige voorwaarden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Mieke Rijnbout Werken aan werk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mieke Rijnbout Werken aan werk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Mieke Rijnbout Werken aan werk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  Hoewel hier slechts in een zeldzaam geval sprake van zal zijn, heeft Mieke Rijnbout Werken aan werk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Mieke Rijnbout Werken aan werk of door Mieke Rijnbout Werken aan werk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Mieke Rijnbout Werken aan werk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Mieke Rijnbout Werken aan werk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mieke Rijnbout Werken aan werk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mieke Rijnbout Werken aan werk zijn verstrekt, heeft Mieke Rijnbout Werken aan werk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Mieke Rijnbout Werken aan werk ter beschikking heeft gesteld.
 8. Mieke Rijnbout Werken aan werk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mieke Rijnbout Werken aan werk is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever of van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Mieke Rijnbout Werken aan werk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt alsdan de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Mieke Rijnbout Werken aan werk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Mieke Rijnbout Werken aan werk bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Mieke Rijnbout Werken aan werk op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mieke Rijnbout Werken aan werk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Mieke Rijnbout Werken aan werk gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Mieke Rijnbout Werken aan werk daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst en aansprakelijkheid

 1. Mieke Rijnbout Werken aan werk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Mieke Rijnbout Werken aan werk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mieke Rijnbout Werken aan werk kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Mieke Rijnbout Werken aan werk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mieke Rijnbout Werken aan werk kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mieke Rijnbout Werken aan werk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mieke Rijnbout Werken aan werk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Mieke Rijnbout Werken aan werk tot opschorting of ontbinding overgaat op grond van het eerste, tweede of derde lid, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Mieke Rijnbout Werken aan werk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Opdrachtgever en derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de inhoud van de rapportage ten aanzien van wettelijke bepalingen, voorzieningen of uitkeringen.
 7. De verslaglegging van Mieke Rijnbout Werken aan werk richting Opdrachtgever en derden draagt altijd de status van een deskundig advies. Zowel Opdrachtgever als derden zijn niet gehouden tot opvolging van de aanbevelingen van Mieke Rijnbout Werken aan werk, maar dragen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mieke Rijnbout Werken aan werk, zal Mieke Rijnbout Werken aan werk in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mieke Rijnbout Werken aan werk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Mieke Rijnbout Werken aan werk anders aangeeft.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mieke Rijnbout Werken aan werk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mieke Rijnbout Werken aan werk op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds werden verricht integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 11. Indien Mieke Rijnbout Werken aan werk haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat Mieke Rijnbout Werken aan werk alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen;
 12. 0pdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet (lees: Mieke Rijnbout Werken aan werk in plaats van Opdrachtgever), de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen;
 13. Is de opzegging zoals bedoeld in lid 12 Mieke Rijnbout Werken aan werk verwijtbaar dan is Mieke Rijnbout Werken aan werk gehouden tot betaling van vergoeding van de schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, echter zal de vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag dat Opdrachtgever bij voltooiing van die bepaalde opdracht verschuldigd zou zijn aan Mieke Rijnbout Werken aan werk. Lid 10 van onderhavig artikel is eveneens van toepassing.

Artikel 7. Overmacht

 1. Mieke Rijnbout Werken aan werk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mieke Rijnbout Werken aan werk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mieke Rijnbout Werken aan werk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Mieke Rijnbout Werken aan werk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mieke Rijnbout Werken aan werk haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Mieke Rijnbout Werken aan werk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden of langer duurt dan redelijk in de onderhavige zaak, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Mieke Rijnbout Werken aan werk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mieke Rijnbout Werken aan werk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mieke Rijnbout Werken aan werk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Mieke Rijnbout Werken aan werk aangegeven. Mieke Rijnbout Werken aan werk zal telkens achteraf factureren, d.w.z. na afronding van de werkzaamheden zoals in de offerte omschreven, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 8,05% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Mieke Rijnbout Werken aan werk heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Mieke Rijnbout Werken aan werk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mieke Rijnbout Werken aan werk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mieke Rijnbout Werken aan werk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de wettelijke Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) met een minimum van € 300,-. Indien Mieke Rijnbout Werken aan werk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Mieke Rijnbout Werken aan werk gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Omgang met bescheiden, geheimhouding en privacy

 1. Mieke Rijnbout Werken aan werk gaat uit van de juistheid van de aan haar ter hand gestelde bescheiden. Blijken de aan de verslaglegging ten grondslag gelegde bescheiden onjuist, dan kan Mieke Rijnbout Werken aan werk hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in lid 1 van artikel 6 en artikel 10, aan deze geretourneerd;
 3. Mieke Rijnbout Werken aan werk is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens ten behoeve van de opdracht(en) te behandelen volgens de Wet Persoonsregistratie, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het medisch geheim. Afwijking is mogelijk conform lid 5 van onderhavig artikel.
 4. Mieke Rijnbout Werken aan werk respecteert de persoonlijke levenssfeer van zowel Opdrachtgever als derden. Derden zijn met name werknemers van Opdrachtgever of personen waarvan de Mieke Rijnbout Werken aan werk de arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Met de persoonsgegevens van zowel de Opdrachtgever als derden wordt door Mieke Rijnbout Werken aan werk dan ook zorgvuldig omgegaan. Mieke Rijnbout Werken aan werk verwerkt alle gegevens van zowel Opdrachtgever als derden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 5. Alvorens een door Mieke Rijnbout Werken aan werk opgesteld verslag c.q. rapportage inzake een specifieke derde partij wordt overlegd aan de Opdrachtgever wordt deze voor akkoord danwel ter inzage voorgelegd aan degene waarover de rapportage handelt. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van bedoelde derde partij kan Mieke Rijnbout Werken aan werk gegevens in de rapportage opnemen die op gespannen voet staan met het bepaalde in lid 3 van dit artikel, maar die deze derde partij absoluut noodzakelijk acht voor een evenwichtige rapportage. Mieke Rijnbout Werken aan werk zal deze derde partij altijd schriftelijk verzoeken om te tekenen voor akkoord voor opname van de bedoelde gegevens in de rapportage. Niet eerder dan na het schriftelijk akkoord zal de rapportage aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 6. Mieke Rijnbout Werken aan werk is, behoudens verplichtingen die de wet haar op legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die haar door Opdrachtgever danwel derden ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten;
 7. Mieke Rijnbout Werken aan werk is gerechtigd de na bewerking verkregen (cijfermatige) uitkomsten, tenzij die uitkomsten te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden;
 8. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Mieke Rijnbout Werken aan werk niet gerechtigd, de informatie, die haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 10. Opschortingsrecht

Mieke Rijnbout Werken aan werk is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Mieke Rijnbout Werken aan werk behoudt zich alle rechten voor, met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover voor die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd;
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma systeem-ontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren danwel aan derden ter hand te stellen anders dan aan professionele derden voor wie de rapportage bedoeld is;

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mieke Rijnbout Werken aan werk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Mieke Rijnbout Werken aan werk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan zal bij voorkeur de procedure van lid 3 eerst worden gevolgd, alvorens een beroep op de rechter wordt gedaan.
 3. Aangezien Mieke Rijnbout Werken aan werk geregistreerd is als arbeidsdeskundig bureau, staat het Mieke Rijnbout Werken aan werk en Opdrachtgever vrij om, in afwijking van de gang naar de rechter, in onderling overleg het geschil in eerste instantie voor te leggen aan De Arbeidsdeskundig Ombudsman. Deze zal trachten om het geschil door bemiddeling tot een voor partijen bevredigend resultaat te brengen. Indien het geschil aldus niet kan worden opgelost, kan de klager het geschil voorleggen aan het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en in hoger beroep aan het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege (contactgegevens en uitleg m.b.t. de procedure via de website www. register-arbeidsdeskundigen.nl).