Privacyverklaring van Mieke Rijnbout Werken aan Werk

Dit is de privacyverklaring van Mieke Rijnbout en haar onderliggende labels. In deze verklaring zet zij uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij in haar contact met u verkrijgt. Mieke Rijnbout voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Mieke Rijnbout doet haar uiterste best om uw gegevens te beschermen. Zij heeft persoonsgegevens nodig om haar dienstverlening richting u te waarborgen. Mieke Rijnbout verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Verzamelde persoonsgegevens
Mieke Rijnbout verwerkt persoonsgegevens van medewerkers van haar opdrachtgevers. Het betreffen persoonsgegevens uit de volgende categorieën:

 • NAW-gegevens.
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Inhoud van communicatie.
 • Salarisgegevens.
 • Opleidingsgegevens.
 • Werkervaring.
 • Werkgever.
 • Gezondheid.

Doeleinden
Mieke Rijnbout verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoeren van de arbeidsdeskundige of bedrijfsfysiotherapeutische opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige of bedrijfsfysiotherapeut.
 • Het onderhouden van contact.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Verbetering van de dienstverlening.
 • Verzenden van nieuwsbrieven.
 • Facturering.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van eventuele geschillen.

Grondslagen
Mieke Rijnbout verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt zij persoonsgegevens, omdat Mieke Rijnbout hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De bescherming van haar financiële belangen.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Mieke Rijnbout deze gegevens verwerkt.

Beveiliging
Mieke Rijnbout vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mieke Rijnbout Werken aan werk passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd. Bij gegevensoverdracht gebruikt Mieke Rijnbout het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek
Mieke Rijnbout ontvangt gegevens die zij krijgt op basis van uw bezoek aan haar website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruikt zij om een beter beeld te krijgen van haar klanten en om haar dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Op de site gebruikt zij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mieke Rijnbout heeft hier geen invloed op. Zij heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Mieke Rijnbout maakt op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies haar cookieverklaring.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Mieke Rijnbout zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken of bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Zodra u uw dienstverlening bij haar eindigt dan bewaart zij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigt zij alle gegevens. U hebt het recht om inzage van de gegevens die zij van u heeft nadat u uw dienstverlening bij haar heeft beëindigd. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Mieke Rijnbout u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoekt zij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Mieke Rijnbout zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
In het kader van haar dienstverlening kan Mieke Rijnbout persoonsgegevens uitwisselen. Mieke Rijnbout kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Zij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Uw rechten
U heeft het recht om Mieke Rijnbout Werken aan werk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Mieke Rijnbout Werken aan werk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u stellen aan:

Mieke Rijnbout Werken aan werk
T.a.v. Mieke Rijnbout
Vauwerhof 32, 6231 LX Meerssen
E-mail: mieke@miekerijnbout.nl
Telefoonnummer: 06-53793910

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mieke Rijnbout Werken aan werk laat dit dan vooral aan Mieke Rijnbout weten. Mocht u er met haar niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.